| Rejestracja | 517 529 278 | 9:00 - 17:00 |

Rodo


Oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych


Właściciel danych
Właścicielem danych osobowych jest firma: Centrum Medyczne - Jolanta Dynarska
ul. 3-GO MAJA 25-27, SZCZECIN 70-953 NIP 852 171 04 35, REGON 812644105 (dalej również, jako Placówka)

Administrator danych
Administratorem danych jest firma Qbusoft Sp. z o. o. z siedzibą w Gdańsku przy ul. Heweliusza 11/819 NIP 9571107523 REGON 380751246 (dalej również, jako Qbusoft) Dane kontaktowe Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email: [email protected] lub telefonicznie pod numerem +48 508 687 330. Z administratorem danych osobowych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania oraz podstawa prawna przetwarzania
Dane osobowe są przetwarzane w Placówce tylko w celach prawidłowego funkcjonowania Placówki. Wymóg przetwarzania danych osobowych wynika z rozporządzenia o ochronie danych osobowych zwanej RODO, która weszła w życie 25 maja 2018 roku.

Okres przechowywania danych
Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 20 lat od ostatniej wizyty w Placówce. Okres 20 lat wynika z ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.

Prawa osoby, której dane dotyczą
Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do swoich danych oraz prawo żądania ich sprostowania jak też prawo do przesłania danych innemu administratorowi danych. Na Pani/Pana wniosek administrator dostarczy kopię danych osobowych podlegających przetwarzaniu. Format kopii danych osobowych jest ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formatem nadających się do odczytu maszynowego. Dodatkowo za wszelkie kolejne kopie, o które się Pani/Pan zwróci administrator może pobrać opłatę w wysokości wynikającej z kosztów administracyjnych Qbusoftu.

Informacja o wymogu podania danych
Podanie danych jest wymogiem ustawowym, w zakresie określonym w przepisach powołanych w niniejszej klauzuli informacyjnej (Informacja o celu i podstawie prawnej przetwarzania). Podanie danych osobowych jest koniecznie do korzystania z usług Placówki. Oświadczam, że otrzymałem/am przedstawioną mi treść informacji administratora danych osobowych dotyczącą przetwarzania moich danych osobowych, w której wskazano, kto jest administratorem moich danych osobowych oraz przyjmuje do wiadomości spełnienie obowiązku informacyjnego przez administratora danych osobowych.

© Copyright 2023 by Centrum Medyczne - All Rights Reserved
Polityka Prywatności